Non-teaching Staff

Sr.No.NameQualification
1Mr. Tambe Vishwas JagannathB.Com.
2Mrs. Sapkal Manisha BhanudasM.A.B.Ed.
3Mrs. Kamble Kamal Prakash7th
4Shri. Kambale Ravindra Nanaso10th
5Shri. Khandale Suresh Jalindar7th
6Shri. More Hanumant Ramchandra8th