Non-teaching Staff

Sr.No. Name Qualification
1 Mr. Tambe Vishwas Jagannath B.Com.
2 Mrs. Sapkal Manisha Bhanudas M.A.B.Ed.
3 Mrs. Kamble Kamal Prakash 7th
4 Shri. Kambale Ravindra Nanaso 10th
5 Shri. Khandale Suresh Jalindar 7th
6 Shri. More Hanumant Ramchandra 8th